Ścieki dowożone pod pełną kontrolą

28 lutego 2024

ścieki dowożone pod kontrolą LIFE PIlica Wolbórz

Zakończyliśmy wdrożenie naszego systemu w wybranych gminach uczestniczących w projekcie LIFE Pilica. Zastosowanie naszych rozwiązań informatycznych umożliwia kompleksowe zarządzanie obiegiem ścieków dowożonych – od chwili ich wytworzenia, przez transport aż do oczyszczenia. Narzędzia te umożliwiają również prowadzenie ewidencji wszystkich zbiorników bezodpływowych, a także szybkie wygenerowanie rocznego sprawozdania.

W obliczu nowych obowiązków nałożonych na gminy przez nowelizację ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, samorządy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Ich wprowadzenie znacznie ułatwia codzienną pracę urzędnikom i pracownikom oczyszczalni ścieków, a jednocześnie pozwala wypełnić wszystkie obowiązki ustawowe. 

Cyfryzacja obiegu ścieków dowożonych

  W lutym zakończyliśmy wdrożenie naszych systemów w pierwszych 15. gminach biorących udział w europejskim projekcie LIFE Pilica. 

  Cztery samorządy wdrożyły system Monitoring Ścieki Polskie, który usprawnia uzupełnienie i prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych – szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Oprogramowanie umożliwia również kontrolę częstotliwości wywozów, co pozwala skutecznie walczyć z osobami, które pozbywają się nieczystości niezgodnie z prawem. Wdrożone rozwiązanie pozwala na monitorowanie wywozu nieczystości, a także szybkie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.

  11 z gmin biorących udział w Projekcie LIFE PIlica, wdrożyło kompleksowe rozwiązania – oprogramowanie Monitoring Ścieki Polskie oraz zlewnia.online. Kompleksowe podejście do gospodarki ściekowej sprawiło, że każdy z etapów obiegu ścieków dowożonych jest dokładnie ewidencjonowany i monitorowany. Wykorzystując chmurę danych, informacje o wszystkich wywozach są na bieżąco wymieniane pomiędzy oczyszczalnią a gminą. Umożliwia to rzeczywisty i pełny monitoring ścieków odebranych od mieszkańca i dowiezionych do stacji zlewnej.

  Moduł  geolokalizacji szamb umożliwia zobrazowanie częstotliwości wywozów ścieków na terenie gminy, dzięki czemu bez problemu można zlokalizować na mapie nieruchomości z przekroczonym terminem wywozu nieczystości. Ułatwia to proces planowania kontroli nieruchomości. System weryfikuje również firmy asenizacyjne i pozwala wyeliminować te, które nie posiadają aktualnego pozwolenia na świadczenie usług w gminie.

  zlewnia.online

   W 10 stacjach zlewnych ścieków dowożonych zainstalowaliśmy szafy sterownicze Urządzenie Zlewnia Online (UZO). Jest to najnowocześniejsze na polskim rynku rozwiązanie służące do kompleksowego zarządzania stacją zlewną. Dzięki wykorzystaniu chmury danych, informacje o zrzutach nieczystości ciekłych są na bieżąco przekazywane do wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu ścieków dowożonych: firm asenizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz urzędów miast i gmin. Poprawność przesyłanych danych jest weryfikowana za pomocą technologii GPS i GSM.

   Ochrona środowiska w zlewni rzeki Pilicy

    Wdrożone rozwiązania pozwalają gminom rzetelnie i efektywnie zarządzać gospodarką ścieków dowożonych. Nowoczesne narzędzia informatyczne pomagają uszczelnić system, co przekłada się na zwiększenie przychodu oczyszczalni. Jednocześnie mniej ścieków trafia nielegalnie do środowiska, a nasze narzędzia przyczyniają się do dbałości o przyrodę.  

    Na wdrożenie aplikacji służącej ewidencjonowaniu, kontroli i sprawozdawczości z eksploatacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym aplikacji dedykowanej stacjom zlewnym, gminy uzyskały dofinansowanie z projektu LIFE Pilica. Celem realizowanego zadania jest poprawa jakości wód w zlewni rzeki Pilicy oraz zwiększenie ich retencji.

    LIFE PIlica beneficjenci

    Przeczytaj również