Beneficjent ŚCIEKI POLSKIE SP. Z O.O. realizuje projekt pn.:

„Opracowanie Systemu Zarządzania Obiegiem Nieczystości jako narzędzia do monitoringu i kontroli funkcjonowania liczników wody, zbiorników bezodpływowych, zlewni i firm asenizacyjnych w gminach”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

Cel projektu: opracowanie Systemu Zarządzania Obiegiem Nieczystości, który pozwoli gminom monitorować i kontrolować proces obiegu nieczystości, począwszy od kontroli ilości zużywanej wody, przez funkcjonowanie zbiorników bezodpływowych i zlewni, po działalność firm asenizacyjnych, co przyczyni się do możliwości zoptymalizowania ilości zanieczyszczeń generowanych przez działalność człowieka, a tym samym redukcji kosztów z tym związanych.

Planowane efekty projektu:

  • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, spowodowanego wylewaniem ścieków na pola, do cieków wodnych czy lasów;
  • poprawa wydolności systemu, w efekcie zminimalizowanie ograniczeń w przyjmowanych przez oczyszczalnie ilościach ścieków
  • optymalizacja kosztowa dla przekazujących nieczystości (polityka cenowa, promocje), jak również poprawa efektywności ekonomicznej przedsięwzięć realizowanych przez firmy asenizacyjne.                               

                                               

Wartość projektu: 2 937 557.79 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 932 705.26 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.11.2021 r. – 30.09.2023 r.