PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: Ścieki Polskie Sp. z o.o.

Adres: ul. Nowowiejskiego 39, 61-733 Poznań

Kontakt: [email protected]

 1. CEL PRZETWARZANIA

Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach prowadzonych przez Administratora.

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f

Uzasadniony interes: nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami oraz innymi osobami zainteresowanymi prowadzoną działalnością.

 1. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)

Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z nami, z którymi w ramach świadczonych usług zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)

Podane dane będą przetwarzane (przechowywane) w mailowej skrzynce odbiorczej do momentu wyczerpania się jej pojemności.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 • dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
 • do żądania sprostowania danych
 • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
 • do żądania ograniczenia przetwarzania
 • do przenoszenia danych
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 1. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane mogą być przesyłane do Państw spoza EOG oraz organizacji międzynarodowych, ze względu na fakt wykorzystywania narzędzi oferowanych m.in. przez Google.

 1. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do odniesienia się do wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.